I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je firma Bc. Peter Kovács – AZ media, J. Fučíka 19, 941 01 Bánov pri Nových Zámkoch, IČO: 35 202 084, IČ DPH: SK1034097757, zapísaná v živnostenskom registri pod číslom 404-16977 na Obvodnom úrade v Nových Zámkoch (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.cdvodicak.sk v časti “Kontakty”.

Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov a služieb, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovar alebo službu objednávať prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke www.cdvodicak.sk, na ktoré sú tieto VOP viazané. Kupujúci vyplnením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú umiestnené na viditeľnom mieste a kupujúci má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na daňových dokladoch – faktúrach.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy dostane Kupujúci v zásielke. Kupujúci s týmto súhlasí. V prípade objednania elektronických služieb, ktoré nie sú doručované poštou ani osobne, sú uvedené listiny Kupujúcemu zaslané na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie pri objednávke – v prípade záujmu o zaslanie faktúry v papierovej forme je možné využiť náš kontaktný formulár.

II. Kúpna zmluva

   1. Uzavretie kúpnej zmluvy 

Tovar alebo služby, ktoré sú uvedené v katalógu elektronického obchodu si kupujúci môže objednať. Po vyplnení objednávky bude kupujúcemu zaslaný informačný e–mail, ktorý potvrdzuje zaradenie objednávky na spracovanie. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky. Pri potvrdení bude stanovená cena objednaného tovaru alebo služby a termín dodania tovaru alebo služby. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom “Vybavená objednávka” až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá s kupujúcim.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný alebo služba dodaná kupujúcemu. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná najdlhšie  na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

   2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci/licencii v súlade so zmluvou.

Kupujúci je povinný pri používaní všetkého zakúpeného elektronického obsahu dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP (pre účely VOP sa rozumie vrátane SW a pod.) a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu. Pokiaľ kupujúci poruší takto stanovené povinnosti, potom je povinný uhradiť prípadnú náhradu škody, pričom takéto jednanie môže mať taktiež trestnoprávne následky.

Kupujúci je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne pre svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci taktiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu. Prístup k elektronickému obsahu môže byť zakázaný či licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak bol elektronický obsah získaný v dôsledku protiprávnej činnosti.

IIIOchrana osobných údajov

   1. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie PC CD Autoškola / PC CD Driving school – Autósiskola (ďalej len PC CD) prostredníctvom internetovej stránky www.cdvodicak.sk (a presmerovaní z www.azmedia.sk, www.peetee.sk alebo www.preautoskoly.sk) sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18 / 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky, pri vyplnení a odoslaní kontaktného formuláru, pri registrácii k zasielaniu informácií o novinkách alebo pri registrácii PC CD v rámci tejto internetovej stránky, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom / kontaktnom formuláre.

   2. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zákonom č. 18 / 2018 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, dodacia adresa, telefón, e-mail. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru (Slovenská pošta), ktorým sú osobné údaje kupujúceho odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

   3. Vykonaním registrácie PC CD AUTOŠKOLA / PC CD Driving school – Autósiskola cez túto internetovú stránku v časti “PODPORA”, kupujúci súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 18 / 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci – autor SW, spracovával, zhromažďoval a uchovával osobné údaje kupujúceho (e-mail) poskytnuté kupujúcim pri jeho registrácii. Kupujúci tiež uskutočnením registrácie PC CD, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely posielania kupujúcemu oznámenia o aktualizáciách PC CD v elektronickej podobe, v zmysle zák. č. 147/2001 Z. z. o reklame (v znení neskorších predpisov) a zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii (v znení neskorších predpisov). Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: e-mail. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje tieto osobné údaje kupujúceho žiadnej ďalšej osobe. Tieto osobné údaje sa spracovávajú po dobu 24 mesiacov, tj. len počas dostupnej technickej podpory vybraného produktu. Po uplynutí tejto doby sú všetky osobné údaje automaticky vymazané.

   4. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií podľa odst. 2.2. a 2.3. je udelený na dobu neurčitú, najviac však počas dostupnosti technickej podpory vybraného produktu PC CD (do 24 mesiacov) a je možné ho kedykoľvek odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou alebo elektronicky na e-mail info@cdvodicak.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie CD.

Viac o ochrane osobných údajov v Zásadách ochrany osobných údajov.

IV. Prevádzková doba

Objednávky cez internetový obchod alebo prostredníctvom elektronickej pošty:

Otváracia doba: Po – Ne: 0:00 – 24:00 h

Príjem objednávok pre expedíciu na druhý pracovný deň: do 16:00 h

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

Telefonické objednávky: Po – Pia: 8:00 – 17:00 h

V prípade čerpania dovolenky budú zákazníci o termíne vybavení objednávok informovaní na www.cdvodicak.sk.

V. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tj. vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

VI. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (poštovné, balné a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 
Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 • Prostredníctvom elektronického obchodu na www.cdvodicak.sk (ďalej len “e-shop”),
 • Elektronickou poštou na adrese info@cdvodicak.sk,
 • Telefonicky.

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

VII. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne u predávajúceho.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
Bc. Peter Kovács – AZ media, J. Fučíka 19, 941 01 Bánov pri Nových Zámkoch

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu info@cdvodicak.sk, oznámiť prostredníctvom telefonátu. 

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek 4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv (v súlade s §7 odsek 6 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov):  

  a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

  b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

  c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

  h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

  i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

  j) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

  l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu (faktúry) a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená prevodom alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy je bez zbytočného odkladu zákazníkovi zaslaný originálny dobropis.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní  a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá Predávajúcemu vykompenzuje náklady, ktoré je nevyhnutné vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.


Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak kupujúci neodpovedá na e-mailový dotaz alebo ho nemôže telefonicky zastihnúť po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou.

VIII. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 • platba vopred bankovým prevodom,
 • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od kupujúceho prepravca),
 • platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok dlhodobej spolupráce).

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

IX. Dodacie podmienky

   1. Spôsoby dodania

Predávajúci zabezpečuje nasledujúce spôsoby dodania:

 • osobný odber,
 • zasielanie kuriérom,
 • zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu.

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.
Všetky ponúknuté spôsoby dopravy a ceny nájdete v tzv. Nákupnom košíku e-shopu.

   2. Ostatné podmienky

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť baliacej pásky, poškodenie krabice a pod.). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@cdvodicak.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

X. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

XI. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontaktný formulár Predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Kontaktnou e-mailovou adresou Predávajúceho je info@cdvodicak.sk. Predávajúci však odporúča kontaktovanie prostredníctvom jeho kontaktného formulára

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 15. 1. 2019 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.