Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim predovšetkým v oblasti predaja učebných pomôcok medzi firmou Bc. Peter Kovács – AZ media (ďalej len “predávajúci”) a jeho obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci”). 

1
. Základné ustanovenia
Tieto VOP upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi firmou Bc. Peter Kovács – AZ media a jeho obchodnými partnermi. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov a služieb, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovar alebo službu objednávať prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.cdvodicak.sk, na ktoré sú tieto VOP viazané. Kupujúci vyplnením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú umiestnené na viditeľnom mieste a kupujúci má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Predávajúci

Bc. Peter Kovács – AZ media, J. Fučíka 19, 941 01 Bánov pri Nových Zámkoch, IČO 35 202 084, IČ DPH SK1034097757, je firma zapísaná v živnostenskom registri pod číslom 404-16977 na Obvodnom úrade v Nových Zámkoch. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v časti “Kontakty”.

Kupujúci – Koncovým spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, prípad
ne údaje, ktoré chce mať uvedené na daňových dokladoch – faktúrach.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Kupujúci – Podnikateľom sa rozumie:
– osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti),
– fyzická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri),
– fyzická osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.),
– fyzická osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov alebo služieb, ktoré sú v ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva
Tovar alebo služby, ktoré sú uvedené v katalógu elektronického obchodu si 
kupujúci môže objednať. Po vyplnení objednávky bude kupujúcemu zaslaný informačný email, ktorý potvrdzuje zaradenie objednávky na spracovanie.
Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky. Pri potvrdení bude stanovená cena objednaného tovaru alebo služby a termín dodania
 tovaru alebo služby. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom “Vybavená objednávka” až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá s kupujúcim.
Kúpna zmluva medzi 
predávajúcim a kupujúcim vzniká vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný alebo služba dodaná kupujúcemu.

2Ochrana osobných údajov
   2.1. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie PC CD Autoškola / PC CD Driving school – Autósiskola (ďalej len PC CD) prostredníctvom internetovej stránky www.cdvodicak.sk (a presmerovaní z www.azmedia.sk, www.peetee.sk alebo www.preautoskoly.sk) sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18 / 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky, pri vyplnení a odoslaní kontaktného formuláru, pri registrácii k zasielaniu informácií o novinkách alebo pri registrácii PC CD v rámci tejto internetovej stránky, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom / kontaktnom formuláre.
   2.2. 
Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zákonom č. 18 / 2018 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, dodacia adresa, telefón, e-mail. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru (Slovenská pošta), ktorým sú osobné údaje kupujúceho odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
   2.3. 
Vykonaním registrácie PC CD AUTOŠKOLA / PC CD Driving school – Autósiskola cez túto internetovú stránku v časti “PODPORA”, kupujúci súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 18 / 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci – autor SW, spracovával, zhromažďoval a uchovával osobné údaje kupujúceho (e-mail) poskytnuté kupujúcim pri jeho registrácii. Kupujúci tiež uskutočnením registrácie PC CD, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely posielania kupujúcemu oznámenia o aktualizáciách PC CD v elektronickej podobe, v zmysle zák. č. 147/2001 Z. z. o reklame (v znení neskorších predpisov) a zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii (v znení neskorších predpisov). Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: e-mail. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje tieto osobné údaje kupujúceho žiadnej ďalšej osobe. Tieto osobné údaje sa spracovávajú po dobu 24 mesiacov, tj. len počas dostupnej technickej podpory vybraného produktu. Po uplynutí tejto doby sú všetky osobné údaje automaticky vymazané.
   2.4. 
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií podľa odst. 2.2. a 2.3. je udelený na dobu neurčitú, najviac však počas dostupnosti technickej podpory vybraného produktu PC CD (do 24 mesiacov) a je možné ho kedykoľvek odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou alebo elektronicky na e-mail info@cdvodicak.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie CD.

Viac o ochrane osobných údajov v Zásadách ochrany osobných údajov.

3
. Otváracia doba
Objednávky cez internetový obchod na adrese www.cdvodicak.sk 24h denne, 7 dní v týždni
Príjem objednávok pre expedíciu 
na druhý pracovný deň: do 16:00 hod.

4. Ceny
Všetky ceny sú zmluvné. V eshope sú vždy aktuálne a platné ceny.

5. Objednávanie
Kupujúci dostane tovar alebo službu za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (poštovné, balné a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. 
Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
– Prostredníctvom elektronického obchodu na www.cdvodicak.sk (ďalej len “e-shop”),
– Elektronickou poštou na adrese info@cdvodicak.sk,
– Telefonicky,
Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod.

6Stornovanie objednávky
Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky v nasledovných prípadoch:
– Do 12 hodín od vytvorenia objednávky alebo pokiaľ nebola objednávka potvrdená zo strany predávajúceho.
– V prípade že nebola dodržaná uvedená cena výrobku v e-shope alebo nebola dodržaná dodacia doba určená predávajúcim pri potvrdení objednávky.
– V prípade, že kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak kupujúci stornuje objednávku po jej odoslaní predávajúcim, ktorému vznikli náklady na balné a dopravu tovaru.
– Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak kupujúci neodpovedá na e-mailový dotaz alebo ho nemôže telefonicky zastihnúť po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou.

7
. Platobné podmienky
 platba vopred bankovým prevodom,
 na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od kupujúceho pracovník Slov.pošty),
– platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok dlhodobej spolupráce).

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

8. Dodacie podmienky
Zasielanie poštou: Tovar je možné kupujúcemu zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty. Cena poštovného je uvedená v objednávke.

Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar odoslať najneskôr nasledovný pracovný d od emailového potvrdenia objednávky kupujúcemu.
Pri doručení zásielky 
pracovníkom Slovenskej pošty je kupujúci povinný skontrolovať zásielku – jej prípadné poškodenie. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti zamestnanca Slovenskej pošty do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenia samotnej zásielky), je kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru, inak dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

9
. Záručné podmienky
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži daňový doklad.

10. Záverečné ustanovenia
Tieto VOP sú platné od 25. 5. 2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Bc. Peter Kovács – AZ media